Pravna regulativa

Informacije koje se nalaze na ovom sajtu samo su za opšte rukovođenje o pitanjima koje su od interesa .Primena zakona moze naširoko da varira, zasnovano na specifičnim činjenicama o kojima je reč. Uzimajući u obzir promenljivost zakona, pravila i odredaba i nasleđenim rizicima elektronske komunikacije, moguće je doci do zastoja, propusta ili netačnosti u informacijama koje se nalaze na ovom sajtu. U vezi sa tim, sajt ne treba koristiti kao zamenu za konsultacije sa licencnim agentom za nekretnine ili drugim kompetentnim savetnicima. Pre donošenja bilo kakve odluke ili preuzimanja bilo kakve radnje, treba da se posavetujete sa nama- Agencijom Gradac. Mi smo preduzeli sve potrebne mere da se osiguramo, da su sve informacije koje se nalaze na ovom sajtu dobijene od kompletnih izvora. Agencija Gradac nije odgovorna za bilo kakve greške ili propuste, ili za ishode koji proisteknu iz upotrebe ovih informacija.

Sve informacije na ovom sajtu su bez garancije o potpunosti, tačnosti, pravovremenosti ili o rezultatima koji su dobijeni upotrebom ovih informacija, i bez bilo kakve garancije bilo koje vrste, izražene ili nagoveštene, uključujući, ali ne i ograničavajući na garancije o obavljanju, paritetu i prikladnosti za određenu svrhu. Agencija Gradac, njegovi parteri ili saradnici, agenti ili zaposleni, nece biti odgovorni za nastalu štetu Vama ili bilo kome drugom za odluku ili preuzetu radnju u vezi sa informacijama na ovom sajtu ili za bilo koje konsenkvente, specijalne ili slične štete, čak iako ste upozoreni na mogućnost takvih šteta. Određeni linkovi na ovom sajtu se povezuju sa drugim Web sajtovima koji su održavani od treće strane nad kojima Agencija Gradac nema kontrolu. Agencija Gradac ne stoji iza tačnosti ili bilo kog drugog aspekta ili informacija sadržanih na drugim Web sajtovima.